Parábola da determinación

Madeira e arame. 800 x 50 x 50 cm

2008. Universidade La Salle.  Madrid

Parábola da determinación